§1 Formål

Det Norske Arkeologmøtet er et forum for alle arkeologer. Det har som mål å høyne det faglige nivået i norsk arkeologi og fremme samarbeidet mellom ulike deler av norsk arkeologi. Det avholdes et årlig møte. Dette årsmøtet skal ta opp faglige temaer og saker av generell betydning for norsk arkeologi. Årsmøtet kan nedsette komiteer og velge representanter til styrer, utvalg m.m. Det kan også gi anbefalinger til de arkeologiske institusjonene, Riksantikvaren og myndighetene.

§2 Medlemskap

Arkeologmøtets medlemmer skal registreres av styret. Følgende kan bli medlemmer av Det Norske Arkeologmøtet:

a) Personer som har, eller har hatt, vitenskapelig eller faglig administrative stillinger/engasjementer innenfor, eller i nær tilknytning til, norsk arkeologi

b) Personer som studerer eller har studert arkeologi

c) Medlemmene registreres ved innbetaling av kontingent til styret. Kontingenten fastsettes av styret.

§3 Møte- og stemmerett på møtet

Alle registrerte medlemmer har møte- og stemmerett.

Møtet er beslutningsdyktig når minst 30 medlemmer er tilstede, i tillegg til styremedlemmer og vararepresentanter.

§4 Valgbarhet

Alle registrerte medlemmer er valgbare i alle funksjoner. Kandidater til de forskjellige verv skal for så vidt mulig forespørres før valget foretas (jf. §10)

§5 Møtehyppighet

Det holdes normalt ett årlig møte. Ekstraordinært møte kan innkalles med 6 ukers varsel, eller hvis minst 30 av de registrerte medlemmene krever det.

§6 Styret

NAM ledes av et styre på fire faste medlemmer og ett varamedlem. Hvert faste medlem velges for fire år, etter forslag fra valgkomiteen. Varamedlemmet velges for ett år, med adgang for gjenvalg for en periode. Varamedlemmet trer inn i styret dersom ett av styremedlemmene i en lengre periode er forhindret fra å fungere, men sitter da som fullverdig styremedlem frem til første NAM-møte.

a) Ved ekstraordinært forfall i styret (to eller flere personer forhindret fra å fungere i en lengre periode samtidig), kan styret og valgkomiteen sammen konstituere en person inntil det ordinære styremedlemmet er tilbake i funksjon.

Styret fremlegger på årsmøtet en rapport om arbeidet i det foregående år. Alle uttalelser og anbefalinger som er gjort av styret mellom to årsmøter skal fremlegges for det derpå følgende arkeologmøtet som en referatsak og være tilgjengelig for alle medlemmene på møtet.

§7 Arrangement av møtet

Møtene arrangeres etter en turnusordning mellom de arkeologiske landsdelsmuseene og eventuelt andre institusjoner som kunne ønske å stå for arrangementet. Vertsinstitusjonen velger en komité som skal tilrettelegge arrangementet i samarbeid med styret.

§8 Frist for innsending av saker

Saker som skal behandles på møtet, må være innsendt til styret sammen med de nødvendige dokumenter senest seks uker før møtedato. Senere innsendte saker kan refereres og diskuteres, men realitetsbehandles bare dersom styret gjør vedtak om dette. Alle registrerte medlemmer kan anmelde saker til møtet.

§9 Frist for utsendelse av møtedokumenter

Styret skal sende ut saksliste og saksdokumenter senest 3 uker før møtedag til alle registrerte medlemmer.

§10 Valgkomité

Møtet oppnevner en valgkomité på tre medlemmer. Denne har en funksjonstid på ett år og skal til neste møte foreslå nytt styremedlem og varamedlem til styret, ny valgkomité og representanter til andre organ under arkeologmøtet. Valgkomiteens forslag til kandidater er likt det antallet som skal velges. Valgkomiteens innstilling sendes ut sammen med møtets saksdokumenter.

§11 Økonomi og regnskap

Styret har ansvar for økonomi, søker bevilgninger og innkrever medlemskontingent. Styret fremlegger regnskap for det foregående regnskapsåret på årsmøtet for godkjenning. Regnskapet skal føres av autorisert regnskapsfører på oppdrag fra styret.

§12 Votering

Ved votering kreves alminnelig flertall for et vedtak. Ved vedtektsendringer kreves 2/3 av de avgitte stemmene. Ved stemmelikhet har styrets leder dobbeltstemme.

§13 Referat

Møtet velger to eller flere referenter som skal utarbeide et referat og to møtedeltakere til å skrive under det endelige referatet. Referatet skal nevne alle sakene som ble behandlet eller referert på møtet og alle vedtak og valg. Referentene sender referatet til styret som sørger for at dette blir distribuert til alle møtedeltakerne til uttalelse innen to måneder etter møtet.

Omredigert referat sendes samtlige registrerte medlemmer innen en for hvert år fastlagt dato, etter at der er godkjent av de to møtedeltakerne valgt på møtet til å underskrive på dette.

§14 Æresmedlemskap

Arkeologmøtet har anledning til å oppnevne æresmedlemmer. Begrunnede forslag til kandidater kan fremmes av alle medlemmer av møtet.

Æresmedlemskap skal gå til arkeologer eller personer som fortjenestefullt har bidratt til å øke kunnskapen om og interessen for fortiden, enten vitenskapelig eller populærvitenskapelig.

Vedkommendes bidrag kan være av internasjonal, nasjonal eller lokalhistorisk karakter.

En komité bestående av tre medlemmer gis av møtet mandat til å utpeke æresmedlemmer på bakgrunn av innkomne forslag. Komiteen skal bestå av to medlemmer som oppnevnes av møtet, samt styrets leder. Komiteens virketid er tre år. Medlemmer av komiteen kan i sin virketid ikke fremme forslag om æresmedlemmer.

Sist revidert 13. september 1996

Med tillegg av §14, 9. oktober 1998

Med tillegg av §6a, november 2012

§2a), b) og c), §3, samt §6 revidert november 2014

§11 endret november 2019