Faggruppene er inndelt i fem ansvarsområder: forvaltning, forskning, formidling, data og fagpolitikk.

I perioden 2013-2018 har gruppene følgende sammensetning:

Forvaltning:

Leder Silje Hauge, Byantikvaren i Oslo

Morten Ramstad, UIB

Krister Eilertsen, Rogaland FK

Nils Ole Sundet, Aust-Agder FK

Anja Roth Niemi, TMU

Forskning:

Leder Frode Iversen, KHM

Therese Nesset, UiB

Marianne Skandfer, UiT

Arne Stamnes, NTNU

Hege Damlien, UIS

Formidling:

Kjersti Jacobsen

Espen Kutschera

Mia Krogh, Varanger Samiske Museum

Guro Jørgensen, NTNU

Data:

Leder Espen Uleberg, KHM

Evy Berg, RA

Lars Gustavsen, NIKU

Torkel Johansen, NTNU

Kari Kristoffersen, UIB

Fagpolitikk:

Barbro Dahl, UIS

Arne Håkon Thomassen, Sametinget

Magnus M. Haaland, UIB

Atle Omland, RA

Tine Schenck, University of Exeter

Oppgaver

Faggruppene har to hovedoppgaver: formidle hva som skjer på deres felt og komme med innspill til konferansedelen av årsmøtet.

Faggruppenes årsrapporter og blogg finner du her.

Instruks for faggruppene

Faggruppene har to hovedoppgaver: formidle hva som skjer på deres felt og komme med innspill til konferansedelen av årsmøtet. Gruppene består av fem personer, inkludert en koordinator som blir utnevnt etter utlysing. Sammensetningen bør være fordelt på kjønn og geografisk tilhørighet, og i størst mulig grad representere fagfeltets bredde. Medlemmene kan ikke sitte lengre enn fem år. Dersom et gruppemedlem ønsker å tre ut før denne tid skal vedkommende melde fra til koordinator. Koordinator vil også kunne komme med forslag til nye medlemmer i gruppa.  Alle faggruppene har ansvar for å holde NAM-medlemmene informert på gruppens fagområde, både gjennom årlige rapporter og kontinuerlige oppdateringer på NAMs blogg/Facebook eller tilsvarende sosiale media. Hvert gruppemedlem vil kunne administrere bloggen/faggruppens facebookside, og koordinator utarbeider rapport på bakgrunn av gruppens aktivitet. Rapportene skal sendes NAM-styret ved leder innen 15. april, og publiseres på NAMs hjemmeside.

De ulike faggruppene kan fremme forslag til tema for debattsesjon under møtet, og etter forespørsel fra styret få ansvar for å arrangere denne. Debattsesjonene skal i størst mulig grad gjenspeile faggruppenes mangfold. I løpet av en femårsperiode bør det arrangeres debattsesjoner innenfor alle faggruppenes ansvarsområder.

 Vedtatt på årsmøtet 2012.