prev21012 1clarion-hotel-stavanger-7329_161308985287_539500287_4004085_4312261_n

NAMs medlemmer kalles med dette inn til:

 

ÅRSMØTET NAM 2014

Sted: Clarion Hotel Stavanger

Tid: Fredag 7. november 2014 kl. 1515-1630

 

SAK 0: Styrets virksomhet

• Bemanning og permisjoner

• Styremøter

 

SAK 1: Utpeking av to medlemmer til å godkjenne og undertegne protokollen for NAM 2013

Vedtaksforslag: Årsmøtet vedtar at følgende personer pekes ut til å godkjenne og underskrive protokollen for årsmøtet 2013: ………………..og……………

 

SAK 2: Framlegging av regnskapsoversikt og revidert regnskap for NAM 2013

Saksdokumenter: Regnskapsoversikt 01.10.2013 – 30.09.2014, regnskap NAM-møte 2013. Regnskapet legges frem på møtet.

Vedtaksforslag: Årsmøtet godkjenner regnskapet for 2013.

 

SAK 3: Forslag til vedtektsendring § 2

Vedtaksforslag: Årsmøtet endrer § 6 i vedtektene fra:

Arkeologmøtets medlemmer skal registreres av styret. Følgende kan bli medlemmer av Det Norske Arkeologmøtet:

a) alle med hovedfag, magistergrad, doktorgrad eller tilsvarende utdannelse i arkeologi.

b) Personer uten utdannelse nevnt under pkt.a, men som har vitenskapelig eller faglig administrative stillinger/engasjementer innenfor norsk arkeologi, godkjent av Det Norske Arkeologmøtet. Engasjementet må minst være tilsvarende en halv stilling og minimum ett års varighet. Medlemskapet varer så lenge man innehar stillingen/engasjementet.

c) Medlemmene registreres ved innbetaling av kontingent til styret. Kontingenten fastsettes av årsmøtet.

Til:

Arkeologmøtets medlemmer skal registreres av styret. Følgende kan bli medlemmer av Det Norske Arkeologmøtet:

a) Personer som har vitenskapelig eller faglig administrative stillinger/engasjementer innenfor eller i nær tilknytning til norsk arkeologi

b) Personer som studerer eller har studert arkeologi

Medlemmene registreres ved innbetaling av kontingent til styret. Kontingenten fastsettes av årsmøtet.

Vedtektsendringen trer i kraft ved NAMs årsmøte i 2014.

 

SAK 4: Forslag til vedtektsendring § 3

Fra:

Alle registrerte medlemmer har møte- og stemmerett. I tillegg har alle arkeologstudenter møterett. Arkeologstudentene har stemmerett etter følgende representasjon: fra læresteder med t.o.m ti fagpåmeldte studenter på hovedfags,-magister-eller doktorgradsnivå møter en representant. Fra lærersteder med flere enn ti slike studenter møter to representanter. Representantene velges av studentene ved vedkommende lærested.

Møtet er beslutningsdyktig når minst 30 medlemmer er tilstede, i tillegg til styremedlemmer og vararepresentanter.

Til:

Alle registrerte medlemmer har møte- og stemmerett.

Møtet er beslutningsdyktig når minst 30 medlemmer er tilstede, i tillegg til styremedlemmer og vararepresentanter.

Vedtektsendringen trer i kraft ved NAMs årsmøte i 2014.

 

SAK 5: Forslag til vedtektsendring § 6

Vedtaksforslag: Årsmøtet endrer § 6 i vedtektene fra:

NAM ledes av et styre på fem personer. Hvert medlem velges for fire år etter forslag fra valgkomiteen. Ett medlem går ut, og nytt velges, hvert år. Hvert 4. år går to medlemmer ut av styret og to nye medlemmer velges inn. I tillegg velges ett varamedlem for to år av gangen, med adgang for gjenvalg for en periode.

a) Ved ekstraordinært forfall i styret (to eller flere personer forhindret fra å fungere i en lengre periode samtidig), kan styret og valgkomiteen sammen konstituere en person inntil det ordinære styremedlemmet er tilbake i funksjon.

 Styret fremlegger på årsmøtet en rapport om arbeidet i det foregående år. Alle uttalelser og anbefalinger som er gjort av styret mellom to årsmøter skal fremlegges for det derpå følgende arkeologmøtet som en referatsak og være tilgjengelig for alle medlemmene på møtet.

Til

NAM ledes av et styre på fire faste medlemmer og ett varamedlem. Hvert faste medlem velges for fire år, etter forslag fra valgkomiteen. Varamedlemmet velges for ett år, med adgang for gjenvalg for en periode. Varamedlemmet trer inn i styret dersom ett av styremedlemmene i en lengre periode er forhindret fra å fungere, men sitter da som fullverdig styremedlem frem til første NAM-møte.

Ved ekstraordinært forfall i styret (to eller flere personer forhindret fra å fungere i en lengre periode samtidig), kan styret og valgkomiteen sammen konstituere en eller flere personer inntil de ordinære styremedlemmene er tilbake i funksjon.

Styret fremlegger på årsmøtet en rapport om arbeidet i det foregående år. Alle uttalelser og anbefalinger som er gjort av styret mellom to årsmøter skal fremlegges for det derpå følgende arkeologmøtet som en referatsak og være tilgjengelig for alle medlemmene på møtet.

Vedtektsendringen trer i kraft ved NAMs årsmøte i 2014.


SAK 6: Faggruppene

Vedtaksforslag: Årsmøtet vedtar at faggruppene legges ned.

 

SAK 7: Valg av revisor

Vedtaksforslag: Årsmøtet vedtar at Ivar Jensås skal revidere regnskapet for NAM 2013.

 

SAK 8: Valg av nytt styremedlem

Innstilling fra NAMs valgkomité legges fram på årsmøtet.

Vedtaksforslag: Årsmøtet velger Siv Anita Lundø Vikshåland til nytt styremedlem.

 

SAK 9: Valg av nytt varamedlem til styret

Innstilling fra NAMs valgkomité legges fram på årsmøtet.

Vedtaksforslag: Årsmøtet velger Inga Malene Bruun som nytt varamedlem til styret.

 

SAK 10: Valg av nytt medlem til valgkomiteen

Vedtaksforslag: Årsmøtet velger Kristoffer Dahle og Anja Roth Niemi som nye medlemmer til valgkomiteen.