NAMs medlemmer innkalles med dette til årsmøte 2013.

ÅRSMØTET NAM 2013

Sted: Rica Ishavshotell, Tromsø

Tid: Fredag 8. november 2013 kl. 1545-1700

 

SAK 0: Styrets virksomhet

• Bemanning og permisjoner

• Styremøter

• Arbeidet med ny hjemmeside

 

SAK 1: Utpeking av to medlemmer til å godkjenne og undertegne protokollen for NAM 2012

Vedtaksforslag: Årsmøtet vedtar at følgende personer pekes ut til å godkjenne og underskrive protokollen for årsmøtet 2012: ………………..og……………

 

SAK 2: Framlegging av regnskapsoversikt og revidert regnskap for NAM 2012

Saksdokumenter: Regnskapsoversikt 01.10.2012 – 30.09.2013, regnskap NAM-møte 2012. Regnskapet legges frem på møtet.

Vedtaksforslag: Årsmøtet godkjenner regnskapet for 2012.

 

SAK 3: Valg av revisor

Vedtaksforslag: Årsmøtet vedtar at ………………… skal revidere regnskapet for NAM 2013.

 

SAK 4: Valg av nytt styremedlem

Innstilling fra NAMs valgkomité legges fram på årsmøtet.

Vedtaksforslag: Årsmøtet velger ………………til nytt styremedlem.

 

SAK 5: Valg av nytt varamedlem til styret

Innstilling fra NAMs valgkomité legges fram på årsmøtet.

Vedtaksforslag: Årsmøtet velger …………….. som nytt varamedlem til styret.

 

SAK 6: Valg av nytt medlem til valgkomiteen

Vedtaksforslag: Årsmøtet velger Per Ditlef Fredriksen som nytt medlem til valgkomiteen.