NAMs medlemmer kalles med dette inn til årsmøtet 2016
Sted: Universitetsaulaen, Universitetet i Bergen
Tid: Torsdag 3. November kl. 13:45-14:45

SAK 0: orientering om styrets virksomhet
Bemanning
Styremøter

SAK 1: Utpeking av to medlemmer til å godkjenne og undertegne protokollen for NAM 2015
Vedtaksforslag: Årsmøtet vedtar at følgende personer pekes ut til å godkjenne og underskrive protokollen for årsmøtet 2015: ………………………… og …………………………..

SAK 2: Framlegging av regnskapsoversikt og revidert regnskap for NAM 2015
Saksdokumenter: Regnskapsoversikt 01.10.2015-30.09.2016, regnskap NAM-møte 2015.
Regnskapet legges frem på møtet.
Vedtaksforslag: Årsmøtet godkjenner regnskapet for 2015.

SAK 3: Valg av revisor
Vedtaksforslag: Årsmøtet vedtar at Eli Raanes skal revidere regnskapet for NAM 2016.

SAK 4: Valg av nytt styremedlem
Innstilling fra NAMs valgkomité legges frem på styremøtet.
Vedtaksforslag: Årsmøtet velger Raymond Sauvage til nytt styremedlem.

SAK 5: Valg av nytt varamedlem til styret
Innstilling fra NAMs valgkomité legges frem på styremøtet.
Vedtaksforslag: Årsmøtet velger Ingvild Paulsen som nytt varamedlem til styret.

SAK 6: Valg av nytt medlem til valgkomiteen
Vedtaksforslag: Årsmøtet velger Heidi Mjelva Breivik som nytt medlem til valgkomiteen.

Vel møtt!