NAMs medlemmer kalles med dette inn til årsmøtet 2017

Sted: Universitetets aula, Oslo

Tid: Torsdag 2. november kl. 13:45–14:15

 

SAK 0: orientering om styrets virksomhet

Bemanning

Styremøter

 

SAK 1: Utpeking av to medlemmer til å godkjenne og undertegne protokollen for NAM 2016

Vedtaksforslag: Årsmøtet vedtar at følgende personer pekes ut til å godkjenne og underskrive protokollen for årsmøtet 2016: ………………………… og …………………………..

 

SAK 2: Framlegging av regnskapsoversikt og revidert regnskap for NAM 2016

Saksdokumenter: Regnskapsoversikt 01.10.2016-30.09.2017, regnskap NAM-møtet 2016.

Regnskapet legges frem på møtet.

Vedtaksforslag: Årsmøtet godkjenner regnskapet for 2016.

 

SAK 3: Valg av revisor

Vedtaksforslag: Årsmøtet vedtar at …………… skal revidere regnskapet for NAM 2017.

 

SAK 4: Valg av nytt styremedlem

Innstilling fra NAMs valgkomité legges frem på styremøtet.

Vedtaksforslag: Årsmøtet velger Ingvild Paulsen til nytt styremedlem.

 

SAK 5: Valg av nytt varamedlem til styret

Innstilling fra NAMs valgkomité legges frem på styremøtet.

Vedtaksforslag: Årsmøtet velger Magnus Haaland som nytt varamedlem til styret.

 

SAK 6: Valg av nytt medlem til valgkomiteen

Vedtaksforslag: Årsmøtet velger Siv Anita Lundø Vikshåland som nytt medlem til valgkomiteen.

 

SAK 7: Eventuelt

 

Vel møtt!