Nye retningslinjer for budsjettering av arkeologiske registreringer

4. november, 2014

Forvaltning

Riksantikvarens utkast for nye retningslinjer for budsjettering av arkeologiske registreringer var ute på høring i høst. Et tidligere utkast var på høring i 2012. Det tas sikte på at innspillene vil bli bearbeidet slik at Klima- og Miljødepartementet kan iverksette retningslinjene fra og med 1.januar 2015.

Retningslinjene har som mål å medføre en mer å sikre en enhetlig og forutsigbar budsjetteringspraksis knyttet til registrering av automatisk fredete kulturminner og skipsfunn.

Modellen som nå har ligget ute til høring definerer et skille mellom små og store prosjekter, der skillet går på 300 timer, inkludert for- og etterarbeid. Små prosjekter skal ha standardbudsjett og prosjektplan, og kostnadene til utarbeidelse av disse kan ikke faktureres tiltakshaver. Prosjektene skal budsjetteres og faktureres med en fast timepris som skal benyttes av alle fylkeskommuner, uansett hva reelle kostnader faktisk er. Timeprisen er satt til 690 kr, eller 940 kr ved feltarbeid med overnatting.

Store prosjekter, samt alle registreringer under vann skal ha individuelt utarbeidet budsjett og prosjektplan. Det skal budsjetteres etter høyeste aktuelle (og reelle) lønnstrinn for de som skal utføre arbeidet, og skal faktureres etter faktiske kostnader. I høringsutkastet er det lagt opp til et påslag for indirekte kostnader på 60%. Påslaget skal dekke arealkostnader, teknisk infrastruktur og administrativ støtte, samt kostnader knyttet til sykefravær, bevegelige helligdager og nødvendige møter, kurs og opplæring.

Den generelle tilbakemeldingen fra forrige høringsrunde var at fylkeskommunene og Sametinget er positive til at det utarbeides felles retningslinjer for budsjettering, men at det bør tas hensyn til de forskjellige fylkeskommunenes ulikheter. En fast timepris (eller et fast % påslag i større saker) kan få svært forskjellige utslag for de ulike fylkeskommunenes økonomi. For enkelte fylkeskommuner vil timeprisen medføre at feltvirksomheten vil gå med underskudd, og vil dermed være måtte dekke dette på bekostning av andre arbeidsoppgaver.

Et annet punkt som ble nevnt i flere av høringsuttalelsene er at beregningsmodellen for større prosjekter innebærer en detaljeringsgrad som kan føre til økte administrasjonsutgifter.

Det har også vært luftet en del kritikk mot å beregne 1950 timer pr årsverk som lønnskostnader som forutsettes utfakturert per år. Kritikken har kommet både fra ulike fylkeskommuner og MAARK. Grunnen til dette er at retningslinjene med timesatsen slik den nå er utformet forutsetter full utnyttelse av årsverket (med fratrekk av høytidsdager, sykefravær, nødvendige møter etc.). Det dermed ikke høyde for at feltarkeologene også vil ha arbeidstid som ikke kan utfaktureres tiltakshaver. For å være sikret å få dekket inn kostnadene som faktisk påløper vil det derfor være en betydelig risiko for at dette vil kunne lede til økt bruk av midlertidig arbeidskraft og dermed dårligere ansettelsesvilkår for feltarkeologene.

 Se mer om retningslinjene her: http://www.ra.no/Veiledning/For-forvaltningen/Arkeologi/Budsjett-og-regnskap

 

 

Kommentarer

kommentarer

Alle rettigheter © NAM | Gnist - web som funkler!