Forskningsprosjekter i arkeologi ved Institutt for arkeologi og sosialantropologi, UIT – Norges Arktiske Universitet, 2013

7. mai, 2014

Forskning

Den arkeologiske forskningen ved Institutt for arkeologi og sosialantropologi (IAS) har som overordnet ramme å skulle være internasjonalt orientert, og ha lokal, regional og nasjonal interesse og relevans. IAS har, i kraft av sin geografiske tilstedeværelse, forpliktelser og fortrinn i forskning på nordlige områder. Instituttet skal opprettholde og videreutvikle sin komparative forskning med utgangspunkt i nordområdene. Forskningen skal være basert på kunnskap, respekt og forståelse, og skal holde høy faglig og etisk kvalitet. Viktige forskningsområder er:

  • Samisk forhistorie, urfolksstudier, nordlige kulturer
  • Relasjoner mellom mennesker og omgivelser (landskap, dyr)
  • Materialitet
  • Pionérbosetting
  • Sentrum – periferi fra jernalder til nyere tid
  • Forhistorisk religion
  • GIS og prediktiv modellering

Forskere fra IAS leder og er involvert i en rekke forskningsprosjekt med finansiering fra ulike institusjoner, deriblant Norges forskningsråd, ESF, Svenska Riksbankens Jubileumsfond og Tromsø forskningsstiftelse, samt tildelte midler fra Universitetet i Tromsø. I tillegg løper flere mindre forskningsprosjekt i forlengelse av tidligere finansiering, og flere er under utforming. I denne oversikten er større prosjekt med finansiering og aktivitet i 2013 tatt med. Det henvises ellers til instituttets oversikt over forskningsprosjekter her:  http://uit.no/ansatte/organisasjon/artikkel?p_document_id=163384&p_dimension_id=88154&p_menu=28713

 

Ruin Memories: Materiality, Aesthetics and the Archaeology of the Recent Past

Prosjektleder: Bjørnar Olsen

Deltagere: Caitlin Desilvey, Exeter University, UK; Gavin Lucas, University of Iceland, IS; Hein Bjerck, NTNU, NO; Dag Andersson, UiT, NO; Elin Andreassen,Trondheim, NO; Alfredo Gonzáles-Ruibal, CSIC, ES; Bjørnar Olsen, UiT, NO, Þóra Petursdottir, IAS; UIT. (Finansiering: SAMKUL, NFR, Universitetet i Tromsø).

I dette internasjonale forskningsprosjektet ses det nærmere på modernitetens ruinlandskap i ulike deler av Europa (Norge/Svalbard, Russland, Island og Spania) og på de kulturelle og estetiske preferansene som styrer vår oppfatning av disse levningene. Målsetningen er dels å undersøke hvordan oppfatningen av moderne ruiner reflekterer normer for kulturell verdsetting og tilhørende estetiske preferanser; dels å undersøke disse ruinenes (og følgelig tingenes) verdi som kilde til erindring og til historisk og kulturell kunnskap.

Hjemmeside: http://ruinmemories.org/

 

Home, Hearth, and Household in the Circumpolar North

Prosjektleder: David Anderson, Universitetet i Tromsø/University of Aberdeen, Skottland.

Deltakere: Bjørnar Olsen (PI), IAS, UIT, Per Axelsson (PI), Universitetet i Umeå, Sverige, Gerald Oetelaar (PI), University of Calgary, Canada, Mika Tapio Lavento (PI), Department of Archaeology, University of Helsinki, Finland, Ivar Bjørklund, Tromsø Museum, UIT, Gunnar Thorvaldsen og Marianne Erikstad, Registreringssentral for historiske data, UIT, Bjørg Evjen, Hilde L. Jåstad, Carina Sandvik og Sven-Donald Hedman, Samisk senter, UIT, Samisk senter, UIT, Lars Ivar Hansen, Inst. For historie og religionsvitenskap, UIT, James Darrin Russell, Aline Ehrenfried, Rachel Harkness og Joseph Long, Samisk senter, UIT/University of Aberdeen, Scotland, Hugh Beach, Univeristetet I Uppsala, Sverige, Lars Göran Carlsson, Demografisk database, Universitetet i Umeå, Sverige, Charles Arnold, Glen Mackay og Tom Andrews, Prince of Wales Northern Heritage Centre, Yellowknife, Canada, Peter Dawson og Richard M. Levy, University of Calgary, Canada, John Zoe, Dogrib Treaty 11 Council, Rae-Edzo, Canada, John Ziker, Chris Willson, Rebecca Brollier, Tayana Biche-oolovna Arakchaa og Christopher Hill, Boise State University, United States, Patricia Nietfeld, National Museum of the American Indian, Smithsonian Institution, Washington, DC, United States, Artur Kharinskii og Evgenii Ineshin, Irkutsk State Technical University, Irkutsk, Russland,  Oksana Dobzhanskaya, Municipal Center of Folk Activities, Russland, Petri Halinen, Department of Archaeology, University of Helsinki, Finland og Robert Wishart, School of Social Science, University of Aberdeen, Scotland. (Finansiering: ESF EUROCORES Program BOREAS, Social Sciences and Humanities Research Council of Canada, The Academy of Finland, Carnegie Trust, NFR).

 

Prosjektet forener flere fagfelt med tradisjonell urfolkskunnskap i de sirkumpolare områdene, for å demonstrere de særlige dynamikkene i nordlige jeger og gjeter-hushold, knyttet til økologisk kunnskap, kulturelt vedlikehold og bruken av rom. Prosjektet fokuserer på hvordan bruken av mobile boliger avstedkommer en særlig, nordlig, livsforståelse. Prosjektet består av fem delprosjekt fra Norge, Canada, Finland, Sverige og USA, i tillegg til ett assosiert prosjekt fra UK.

Prosjektet ga ut sin hoved-/sluttpublikasjon i 2013: Anderson, D. G. , Wishart, R. P. og Vaté, V. (red.): About the Hearth: Perspectives on the Home, Hearth and Household in the Cicumpolar North. Berghahn Books, New York, Oxford.

Hjemmeside: http://www.sami.uit.no/boreas/

 

Landskap og ressursforvaltning i det nordlige Sápmi 2500 f.Kr.- 1000 e.Kr. (Landscape and Resource Management in Interior Arctic Norway 2500 BC-AD 1000)(LARM)

Prosjektleder: Marianne Skandfer, IAS, UIT.

Deltakere: Hans Peter Blankholm, Bryan Hood, Ericka Engelstad, Asgeir Svestad og Ingrid Sommerseth, IAS, UIT (Finansiering: SAMISK, NFR, Tromsø forskningsstiftelse, Sparebanken Nord-Norges forskningsfond, Nansenfondet, Universitetet i Tromsø, Sametinget).

 

Det blir stadig tydeligere at det empiriske grunnlaget for kunnskap om den eldre kulturhistorien i innlandet i Nord-Norge er svakt, og det er grunn til å stille spørsmålstegn ved om det eksisterende kunnskapsgrunnlaget er representativt. Vi har visst svært lite om hvilke kulturminner og kulturmiljø som finnes i innlandet i det nordlige Sápmi, hvordan de er lokalisert i landskapet og hvordan de er kronologisk relatert til hverandre. Prosjektet søker å frambringe ny kunnskap om dynamikk, variasjon, kontinuitet og endring i landskapsbruk og ressursutnyttelse i indre, nordre Sápmi, i tidsrommet 2500 f.Kr. – 1000 e.Kr.Tidsrommet inkluderer to hendelser som synes å representere sentrale skifter i den regionale kulturhistorien; skifter som antas å ha implikasjoner for store deler av Fennoskandia som helhet. Den første er en omfattende etablering av fangstgropsystem for villrein fra omkring 2500 f.Kr. Den andre er overgangen fra villreinfangst til en form for fangstbasert reindrift, kanskje så tidlig som 800/1000 f.Kr. I løpet av dette tidsrommet etableres samisk etnisitet som en felles jeger-fangstidentitet i Fennoskandia, men det første tusenåret e.Kr. framstår som arkeologisk funntomt i innlandet. Gjennom en «holistisk», antropologisk-humanistisk arkeologisk tilnærming setter prosjektet søkelys på hvordan kunnskap om landskapsbruk og ressursforvaltning er relatert til dynamikk i identitet og sosial samhandling (etnisitet, territorialitet, gender) i et langtidsperspektiv. Etter fire feltsesonger i indre Finnmark og Troms hadde prosjektet sin formelle avslutning av finansiering ved utgangen av 2013.

 

Hjemmeside: http://uit.no/ansatte/organisasjon/artikkel?p_document_id=90198&p_dimension_id=88154&p_menu=42515

 

 

Creating the New North (CNN)

Manifestations of central power in the North AD 500-1800

Prosjektledere: Reidar Bertelsen, IAS, UIT, Lars Ivar Hansen, IHR, UIT og Richard Holt, IHR, UIT.

Deltakere: Dikka Storm og Inger Storli, TMU, Ingebjørg Hage, IKV, Rune Blix Hagen, IHR, Endre Mørck, ISV, Michael Schmidt, IKL, alle UIT. I tillegg 11 stipendiater og tre MA-studenter. (finansiering: UIT).

“Hovudmålet for programmet er å skapa ny kunnskap om korleis dei nordlegaste områda i Europa gjekk frå å vera prega av eit ope samspel mellom ulike etniske grupper til å utgjera nordlege periferiområde underlagt veksande statar med administrative senter lenger sør. Og å sjå denne utviklinga i eit regionalt, nasjonalt og kontinentalt perspektiv. Programmet har utvikla seg gradvis og var til april 2010 konsentrert om perioden AD 1000-1600. Frå 2010 har programmet formell status som forskargruppe ved Fakultet for humaniora, samfunnsvitskap og lærarutdanning. I samband med denne prosessen har me utvida den kronologiske ramma av to grunnar: For det første, ved å utvide programmet kronologisk vil forskinga vår koma meir på line med generell europeisk mellomalderforsking. For det andre blir me betre i stand til å få grep om karakteristiske trekk ved fortida i arktiske regionar. Difor: AD 500-1800.”(Sigrun Høgetveit-Berg).

Hjemmeside: http://uit.no/prosjekter/prosjekt?p_document_id=317112

 

After the Ice: Early Postglacial Human Colonisation of Northern Fennoscandia

Prosjektledere: Hans Peter Blankholm og Bryan Hood, IAS, UIT.

Deltaker: Jan Ingolf Kleppe IAS, UIT/Finnmark fylkeskommune (Finansiering: IPY, NFR).

Prosjektet er en modul innen det Internasjonale Polarårets (IPY) forskningsprosjekt «Arctic Natural Climate and Environmental Changes, and their Consequences for Human Adaptation Strategies: From Science to Public Awareness» (eller «SciencePub»). Prosjektet er et samarbeid mellom fagene arkeologi, geologi og klimaforskning. Forskningsteam er sammensatt av forskere fra UIT (arkeologi, geologi), Norges Geologiske Undersøkelse, Norsk Polarinstitutt, Universitetet for miljø- og biovitenskap (Ås), Universitetet i Bergen, Universitetssenteret på Svalbard, Vitensentrene i Tromsø, Trondheim og Bergen, og Journalistkolen ved Høgskolen i Oslo.

Modulen «After the Ice: Early postglacial human colonization of northern Fennoscandia» knyttes til tidsrommet 10-8000 BP (eldre steinalder) med geografisk fokus primært på Finnmark, men også naboområdene i nord-Sverige, nord-Finland og Kolahalvøya i Russland. Prosjektets mål er å integrere eksisterende og ny arkeologisk empiri med relevant paleo-klima/økologisk data for å skape en integrert forståelse av menneskelig kolonisering i nordområdene i tidlig Holocene.

Hjemmeside: http://uit.no/ansatte/organisasjon/artikkel?p_document_id=168378&p_dimension_id=88154&p_menu=28713

 

Avlagte doktorgrader 2013

Stine Barlindhaug (2013) Cultural sites, traditional knowledge and participatory mapping: Long-term land use in a Sámi community in coastal Norway. http://munin.uit.no/handle/10037/5405

Þóra Petursdottir (2013) Concrete Matters: Towards an Archaeology of Things. http://munin.uit.no/handle/10037/5508

Skrivet av: Marianne Skandfer, UIT

 

Kommentarer

kommentarer

Alle rettigheter © NAM | Gnist - web som funkler!