Bruk av geofysiske metoder i norsk arkeologi – Rapport til datagruppen 2013

15. april, 2014

Data

Lars Gustavsen (NIKU)

Geofysiske undersøkelser i 2013

I følge databasen over gjennomførte geofysiske undersøkelser i Norge, AGIN*, var det ved utgangen av 2013 gjennomført til sammen 223 enkeltundersøkelser fordelt på 174 større prosjekter rundt omkring i landet. Til tross for at det ble gjennomført noen færre enkeltundersøkelser i 2013 – 22 mot 31 i 2012 – er antallet i 2013 fremdeles høyt i forhold til tidligere år, og trenden er fremdeles stigende.

geofysikk_1968_2014_2
Oversikt over alle gjennomførte undersøkelser mellom 1968-2013. Den blå streken indikerer enkeltundersøkelser, mens den røde indikerer prosjekter. Data hentet fra AGIN, 2013.

Databasen viser også at det hovedsakelig er i Vestfold og de to Trøndelagsfylkene at geofysiske undersøkelser har vært tatt i bruk, mens det er forholdsvis langt ned til de øvrige fylkeskommunene.

geofysikk_2013_1
Geofysiske undersøkelser gjennomført i 2013, fylkesvis fordelt. Data hentet fra AGIN, 2013.

* Databasen AGIN (Arkeologisk geofysikk i Norge) er sammenstilt av Arne A. Stamnes (NTNU Vitenskapsmuseet) og Lars Gustavsen (NIKU).

Noen utvalgte prosjekter

De første geofysiske undersøkelsene i 2013 ble gjennomført i Sande kommune og utenfor Borreparken i Vestfold. Undersøkelsene ble gjennomført dels i forvaltningsøyemed, dels i forbindelse med det internasjonale forskningsprosjektet Ludwig Boltzmann Institute for Archaeological Prospection and Virtual Archaeology (LBI ArchPro). På grunn av at åkrene var dekket av inntil en halvmeter snø og is, ble det gjort et forsøk med å trekke et spesialkonstruert georadarsystem over områdene ved hjelp av snøscooter. Bruk av georadar på snø og is er for så vidt ikke noe nytt, da denne teknologien ofte brukes til å måle snødybde og tykkelse på isbreer, men kombinasjonen georadar og snøscooter har ikke tidligere vært brukt mot arkeologiske problemstillinger.

Flerkanals georadar trukket av en snøscooter ved Spellemannshaugen utenfor Borreparken i mars 2013. Foto: Lars Gustavsen, NIKU. 2013

Datasettene fra disse eksperimentene er ennå ikke ferdigbearbeidet, men de foreløpige resultatene virker svært lovende. Det er påvist restene av minst ett stort langhus og i tillegg er det avdekket spor etter et tysk kanonbatteri fra andre verdenskrig.

Senere på året ble det gjennomført undersøkelser med georadar og magnetometer i områdene rundt Giske kirke, der det i 1992-1994 ble påvist rester av murverk etter en større bygning fra middelalderen. Hensikten med undersøkelsene, som var en bestilling fra Riksantikvaren, var å se om det lot seg gjøre å spore murverket under parkeringsplassen som er anlagt ved kirka, samt å se om en kunne påvise samtidige strukturer i åkerområdene rundt. Resultatene fra disse undersøkelsene er svært interessante, da de har påvist det som antakeligvis er restene etter en større middelaldersk bygning like ved kirken i tillegg til en gravhaug og det som sannsynligvis er store kokegroper.

I samme omgang ble det gjennomført en forundersøkelse ved Borgundkaupangen, for å undersøke egnetheten ved bruk av geofysiske metoder. Resultatene herfra er lovende og har blant annet demonstrert at koret på en av kirkene har hatt en annen utforming enn det som tidligere har vært antatt.

I løpet av seinsommeren og høsten ble det også gjennomført undersøkelser ved andre middelalderlokaliteter slik som Slottsfjellet og Teie hovedgård i Tønsberg samt ved Avaldsnes i forbindelse med Kongsgårdprosjektet. Videre ble det gjennomført undersøkelser på Frosta i forbindelse med Frostatingprosjektet.

Året ble avsluttet slik det startet; med eksperimentell bruk av geofysikk.  I november testet NIKU i samarbeid med det østerrikske firmaet AirborneTechnologies ut flybåren magnetometer i Elverum. Hensikten med eksperimentet er å undersøke i hvilken grad  et flybårent magnetometer kan bidra til en bedre og mer effektiv fjernmålingsbasert kartlegging av kulturminner i skog, og hvorvidt det lar seg gjøre å detektere slagghauger og andre spor etter jernvinneanlegg under trekronene.

Test av flybårne magnetometre over Elverum i 2013. Foto: Ole Risbøl, NIKU
Test av flybårne magnetometre over Elverum i 2013. Foto: Ole Risbøl, NIKU

Noen utvalgte publikasjoner fra 2013

Kommentarer

kommentarer

Alle rettigheter © NAM | Gnist - web som funkler!