Program NAM 2016

Torsdag 3. november 

09:00-11:00       Registrering 

11:00-11:15       Velkommen 

11:15-12:45       SESJON 1: Milepæl: Kulturminneloven 
Norsk arkeologi tok en ny retning ved forrige århundreskifte. Faget var på slutten av 1800-tallet uten lovverk som beskyttet kulturminnene, og det var ikke ulovlig for allmennheten å grave ut eller å rasere fornminner. Oseberg var på mange måter rett funn til rett tid, og oppdagelsen styrket den allerede påbegynte opprustningen av det offentlige kulturminnevernet. Loven om «fredning og bevaring af fortidslevninger» ble vedtatt i 1905, og landet ble delt inn i fem regionale forvaltningsdistrikt. Vi gikk fra en tid der private kunne drive skattejakt i gravhauger til en tid der kulturminnene fikk en formell beskyttelse gjennom lovverket.

Med den store økningen i antall metallsøker den siste tiden står faget igjen overfor et møte med amatører i faget. Det har i ulike fora vært konstruktive diskusjoner omkring potensial, praksis og utfordringer ved løsfunn fremkommet ved metallsøking. Et voksende metallsøkermiljø fører til flere innleverte løsfunn og i enkelt tilfeller har dette resultert i arealfredning av områder. Riksantikvaren har etter søknad gitt tillatelse til å gå med metallsøker innenfor nettopp et slikt område. Står vi overfor en tid der kulturminneloven i større grad bør åpne opp for metallsøking i samarbeid med forvaltningsinstitusjoner innenfor eksempelvis arealfredete områder i dyrket mark. Hvis så er tilfelle hvordan kan vi få en best mulig praksis på dette?

11:15-11:25 Innledning ved sesjonsleder Kristine Sørgaard (AM, UiS)
11:25-11:40 Jostein Gundersen (RA): «Riksantikvarens retningslinjer for privat metallsøking»
11:40-11:55 Dagfinn Skre (UiO): «Privat metallsøking, en vernepolitisk utfordring» 
11:55-12:10 Håkan Petersson (AM, UiS): «Detektorfolk og kulturminnevern – felles nytte?»  
12:10-12:25 Ragnar Orten Lie (Vestfold fk.): «Metallsøk i Vestfold – The Good, the Bad and the Ugly»
12:25-12:45 Diskusjon

12:45-13:45   Lunsj 

13:45-14:45   ÅRSMØTE 

14:45-15:00   Kaffe 

15:00-16:30   SESJON 2: Undersøkelsesmetoder – milepæler i norsk kulturminneforvaltning 

For inntil 50 år siden, var arkeologiske undersøkelser nærmest ensbetydende med manuelle og visuelle arbeidsmetoder. I nyere tid har den fysiske kulturminneforvaltningen blitt revolusjonert av maskinelle, tekniske og digitale hjelpemidler. Maskinell flateavdekking ble for første gang prøvd på 1970-tallet, og utover 80-tallet ble metoden stadig mer praktisert. Med dette kunne man kartlegge og grave ut større områder, raskere enn ved tradisjonell utgraving. Introduksjon av GPS og digital innmåling i arkeologien har på samme måte sørget for georefererte og presise data som enkelt kan gjøres tilgjengelig for andre. Store teknologiske framskritt er også blitt gjort innenfor marinarkeologisk metode; ROV (remotely operated vehicle) og AUV (autonomous underwater vehicle) har muliggjort utgraving av hittil utilgjengelige områder under vann.

I denne sesjonen ser vi på hvilken betydning disse metodene har hatt for arkeologien – både rent praktisk og for belysning av de kulturhistoriske spørsmålene. Er de praktiske erfaringene udelt positive, eller har metodeutviklingen også negative sider? Har vi fått muligheten til å besvare andre spørsmål enn tidligere? Har den økende datamengden gitt oss nye svar?

15:00-15:10 Innledning ved sejonsleder Anja R. Niemi (UiT)
15:10-15:25 Lars Erik Gjerpe (KHM): «Maskinell flateavdekking – historie og virkningshistorie i norsk arkeologi»
15:25-15:40 Ingar Gundersen (KHM): «Fra Åker og tilbake igjen – hva har vi lært? Maskinell flateavdekking på det indre Østlandet gjennom 30 år»
15:40-15:55 Magnar Mojaren Gran (NTNU Vitenskapsmuseet): «Mot nye høyder – landskapsanalyse på mikronivå»
15:55-16:10 Tori Falck (Norsk Maritimt Museum): «Metodeutvikling i marinarkeologi.  Erfaringer fra Norsk Maritimt Museum»
16:10-16:30 Diskusjon

16:30-16:45    Kaffe 

16:45-17:45    RESULTATBØRS DEL 1 

16:45-16:55    Stine Melvold, KHM: Oversikt over årets feltsesong ved KHM

16:55-17:05    Julian Martinsen, KHM: Ettergraving av metallsøkerfunn – en tveegget opplevelse

17:05-17:15    Camilla Cecilie Wenn, KHM: Eldre jernalders gårdsanlegg og graver i Skien

17:15-17:25    Ingar Gundersen og Frode Iversen, KHM: Årets utgraving på Åker. Gull, kull og håndverk

17:25-17:35    Stine Benedicte Sveen, Sametinget: Om metallsøk og kulturminnekriminalitet i Troms

20:00-             Tapas og postersesjon på Bryggens Museum

Fredag 4. november 

09:00-10:30    SESJON 3: Milepæl: Fotografiet  

«Et bilde sier mer enn tusen ord». Tanken er ikke ny, men måten en lager faglige illustrasjoner og dokumentasjon på har endret seg vesentlig. Arkeologien har gått fra håndtegnete gjengivelser av funn og utgravningsfelt, til fotografi og digitale løsninger. Vi bruker ord som visualisering, rekonstruksjon og interaktive opplevelser, samtidig som den jevne artikkel eller rapport sjelden inneholder andre bilder enn overgrodde kulturminne og gjenstandsfunn med målestokk.

Fotografiet og påfølgende digitale varianter har ikke endret bare det visuelle, men også rollefordelingen i faget. Ifra at artefakttegning var spesialisert kunnskap, til at alle behersket felttegning og fotografering, går vi igjen i retning av egne feltledere med ansvar for dokumentasjon og avanserte illustrasjoner. Hva betyr dette for faget og for arkeologene? Hvordan retter vi oss etter visuelle gjengivelser? Hva har vi oppnådd og hva har vi mistet på vegen?

09:00-09:10 Innledning ved sesjonsleder Marianne Skandfer (TMU, UiT)
09:10-09:25 Erik Kjellmann (TMU, UiT): «Fra foto til virtuell virkelighet – fotogrammetriens muligheter og utfordringer»
09:25-09:40 Wenche Brun (AM, UiS):  «Når materiell kultur blir digital: ‘The digital turn’ i arkeologien»
09:40-09:55 Adam Bartley (utstillingsdesigner): «Bildespråk – formidling av arkeologi med fotografi»
09:55-10:10 Hanne Hammer Stien (Polarmuseet, UiT): «Tidsperspektiver i museumsfotografier 1960-2005»
10:10-10:30 Diskusjon

10:30-10:45    Kaffe 

10:45-12:00    RESULTATBØRS DEL 2 

10:45-10:55    Lotte Carrasco, Buskerud fylkeskommune: Høydepunkter fra årets registreringer i Buskerud fylke

10:55-11:05    Søren Diinhoff, Universitetsmuseet i Bergen: Feltsesongen 2016

11:05-11:15    Grethe Moell Pedersen, Arkeologisk museum i Stavanger: Gravfeltet på Øvre Øksnevad

11:15-11:25    Raymond Sauvage, NTNU Vitenskapsmuseet: Høydepunkter fra årets feltsesong.

11:25-11:35    Magnar M. Gran, NTNU Vitenskapsmuseet: Ørland-prosjektet, feltsesong 2016

11:35-11:45    Anja Roth Niemi og Janne Oppvang, Tromsø Museum – Universitetsmuseet: Hustufter fra sein yngre steinalder i Finnmark. Glimt fra TMUs undersøkelser i 2016

11:45-11:55    André Nilsen, Sametinget: Funn fra Finnmark, feltsesongen 2016

12:00-13:00    Lunsj 

13:00-14:30    SESJON 4: Milepæl: C14-metoden  

Det å etablere et kronologisk rammeverk har vært, og er, av stor betydning innen arkeologisk forskning. Da C14-metoden ble introdusert i norsk arkeologi på 1950-talet representerte den en milepæl og ingen naturvitenskapelig metode er mer brukt i arkeologisk forskning og forvaltning i dag.

Med utgangspunkt i C14-metoden vil vi i denne sesjonen ta for oss dateringsmetoder og deres rolle i arkeologisk forsking og forvalting. Hvordan fungerer samspillet mellom arkeologisk tolkning og naturvitenskapelig analyse i forbindelse med tidfesting av aktiviteter eller gjenstander? Datering gjennom naturvitenskapelige analyse krever òg en grad av kontekstuell og statistisk tolkning. Stoler vi for mye på resultat fra naturvitenskapelig analyse eller tilpasser vi naturvitenskapelige resultat etter arkeologisk tolkning?

13:00-13:10 Innledning ved sesjonsleder Knut Andreas Bergsvik (UM, UiB)
13:10-13:25 Irmelin Martens (KHM): «Gamle spørsmål blir som nye: Jernvinne, C-14 dateringer og nyere undersøkelser.»
13:25-13:40 Bernt Rundberget (NTNU): «C14-datering – statistisk beregning og tolkning av et arkeologisk massemateriale.»
13:40-13:55 Gaute Reitan (KHM): «(…) den berømte matematiske nøyaktigheten.» -C14 og andre dateringsmetoder. Eksempler og utfordringer i steinalderforskningen.
13:55-14:10 Sæbjørg Walaker Nordeide (AHKR, UiB): «Kronologi mellom millenniumskifter»
14:10-14:30 Diskusjon

 

19:00-             Festmiddag på Fløien Folkerestaurant 

Lørdag 5. november 

10:00-           Ekskursjon til Stend, Hordamuseet og Fana kirke

Alle rettigheter © NAM | Gnist - web som funkler!